Tŷ Woodland, Newport Road, Magwyr NP26 3BZ

Cyf. yr Apêl: APP/E6840/V/17/3166811

Saesneg/English

Cais a Alwyd i Mewn ynglŷn â dymchwel Tŷ Woodland, Magwyr, a adwaenir hefyd fel y Ficerdy

Mae cais wedi’i wneud gan Lywodraeth Cymru am ganiatâd adeilad rhestredig i ddymchwel Tŷ Woodland, a adwaenir yn lleol fel y Ficerdy. Cyflwynwyd y cais i Gyngor Sir Fynwy, a benderfynodd ofyn i’r cais gael ei alw i mewn gan Weinidogion Cymru i’w ystyried yn rhan o gynllun Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd. Mae’r dymchweliad arfaethedig yn uniongyrchol gysylltiedig â’r cynllun ffyrdd, a dyna yw ei unig gyfiawnhad. Am y rheswm hwn, mae’r cais wedi cael ei alw i mewn bellach gan Weinidogion Cymru.

Mae’r cais hwn yn cael ei weinyddu gan yr Arolygiaeth Gynllunio a dylai pob ymholiad yn ymwneud  dogfennau, ac ati, gael ei gyfeirio at Mr Rhys Rigby yn swyddfeydd yr Arolygiaeth, Adeiladau’r Goron, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ  (Rhif ffôn: 0303 4445951).  

Gan fod yr ymchwiliad cyhoeddus ar wahân hwn yn cael ei gynnal o fewn y prif ymchwiliad, mae’r rhan hon o’r wefan yn darparu gwybodaeth am ddogfennau a gyflwynwyd ar gyfer yr ymchwiliad ei hun, a chaiff ei diweddaru fel y bo’r angen.

Cynhaliwyd diwrnod cyntaf yr Ymchwiliad ar 20 Mehefin 2017. Penderfynwyd cadw’r Ymchwiliad ar agor tan ddiwedd y prif ymchwiliad er mwyn derbyn diweddariadau ar gynnydd y cynllun arfaethedig i adleoli’r adeiladau rhestredig.  

Caiff yr Ymchwiliad ailddechrau os bydd angen. Byddai hynny’n cael ei gyhoeddi yma a byddai’r rhai hynny a gymerodd ran yn cael gwybod hefyd. 

Proflenni Tystiolaeth Llywodraeth Cymru - Saesneg/English

Mr Mick Rawlings – Treftadaeth Ddiwylliannol
Mr Richard Green – Ystlumod 
Mr Matthew Jones – Prif Dyst
Mr John Davies MBE – Cynllunio a Datblygu Cynaliadwy

Dogfennau Partïon Eraill - Saesneg/English

Datganiad Achos gan Sir Fynwy
Datganiad Tir Cyffredin (Llywodraeth Cymru a Sir Fynwy)
Llythyr Cyfoeth Naturiol Cymru dyddiedig 19 Mehefin 2017

Dogfennau Ymchwiliad a Gyflwynwyd yn ystod yr Ymchwiliad - Saesneg/English

ID-19    Tŷ Woodland, Magwyr – Caniatâd Adeilad Rhestredig
ID-56    Strategaeth Lliniaru Ystlumod
ID-77    Asesiad o’r Effaith ar Dreftadaeth yng Nghymru 
ID-81    Arolwg Ystlumod, Tŷ Woodland, Magwyr
ID-83    Mr Smith, Ymateb Porth Cynllunio – Tŷ Woodland 
ID-85    Datganiad Rhestredig CADW – Tŷ Woodland 
 

We use cookies to help provide you with the best possible online experience.
By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.
You can find out more and set your own preferences here.